Обавештење - конкурси

ОБАВЕШТЕЊЕ  у вези са конкурсом  за пријем у радни однос радника  у ОШ „Исидора Секулић“, Гаврила Принципа 42, Београд, објављеног  11.03.2020.године: 

У складу са Инструкцијом  Министарства просвете, науке и технолошког развоја  број 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. године, конкурс за следећа радна места

1.НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА – 1 извршилац , на  неодређено време  са пуним радним временом (100%)

2.НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  - 1 извршилац , на  неодређено време са пуним радним временом (100%)

3.НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ – 1 извршилац, на неодређено време са непуним радним временом  (67%)

4. НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА – 1 извршилац, на  неодређено време са непуним радним временом (67%)

5.ЧИСТАЧИЦА – 1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом (100%) 

који је објављен у листу „Послови“ дана 11.03.2020. године,  НАСТАВЉА СЕ, под истим условима, тамо где је прекинут доношењем Одлуке о проглашењу ванредног стања   (Сл.Гл. РС бр. 29/20)  с тим што је рок за пријаву кандидата на објављени конкурс продужен  до 06.06.2020. године.

 Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају школи  на адресу: ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" Београд, ул. Гаврила Принципа бр. 42, са назнаком «за конкурс» .                         

 Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

 Пријаве кандидата које су стигле пре доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања ће се узети и обзир као благовремене.