Јавна набавка - исхрана ученика

Одлука о спровођењу поступка

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Образац структуре цене

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део - подаци о предмету

Техничка спецификација

Упутство понуђачима како да сачине понуду