Јавна набавка - електрична енергија

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара - електрична енергија

Јавни позив.

Критеријуми за доделу уговора.

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима.

Општи део - подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Структура цене

Модел уговора

Техничка документација